Search Results

Filter
 • 1-10 of  29 results for "eds"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Book

Befrijing yn de Fryske literatuer ; Liberation in Frisian Literature

 • Authors : Reitsma, Meindert; Hoekstra, E.

 • Source: Reitsma , M & Hoekstra , E (eds) 2021 , Befrijing yn de Fryske literatuer . < https://www.sirkwy.frl/index.php/befrijing-yn-de-fryske-literatuer >

Record details

×
Book

'n Kwestje fan ôfstân ; The fun

Subjects: ôfskied prefester Goffe Jensma

 • Source: Westra , L H 2022 , 'n Kwestje fan ôfstân . in D J Muntendam , J Ybema , M Andringa , N J de Vries , S Kingma & T Dykstra (eds) , Skanoskrift : It Oera Jensma Boek .

Record details

×
Book

De wille ; The fun

Subjects: ôfskied prefester Goffe Jensma

 • Source: Spoelstra , J & Veenstra , T 2022 , De wille . in D J Muntendam , J Ybema , M Andringa , N J de Vries , S Kingma & T Dykstra (eds) , Skanoskrift : It Oera Jensma Boek .

Record details

×
Book

'Do draachst de leafde oan'/Jij draagt de liefde aan:Literatuer fan Fryslân troch in rôze bril/Literatuur van Friesland door een roze bril

 • Authors : Krol, Jelle; Sijens, Doeke; Post, Jantsje

 • Source: Krol , J , Sijens , D , Post , J , Spoelstra , J , Veenstra , T , Boersma , P Y J , Bruinsma , E , Jensma , G T , Reitsma , M & Spoelstra , J (eds) 2021 , 'Do draachst

Record details

×
Book

De keunst fan it oersetten. Analyse fan guon boppeslaggen yn in Bommeloersetting fan Jarich Hoekstra en Harke Bremer

 • Source: Hoekstra , E 2022 , De keunst fan it oersetten. Analyse fan guon boppeslaggen yn in Bommeloersetting fan Jarich Hoekstra en Harke Bremer . in A Walker , E Hoekstra , G Jensma , W Vanselow , W Visser &

Record details

×
Book

'Wil Annemarie nog koffie?'. De acceptatie van het gebruik van de derdepersoonsaanspreekvorm in het Nederlands.

 • Source: de Jong , G A & Swarte , F 2015 , 'Wil Annemarie nog koffie?'. De acceptatie van het gebruik van de derdepersoonsaanspreekvorm in het Nederlands. in A J Brand , E Hoekstra , J Spoelstra & H Van de

Record details

×
Book

Untstean en ûntjouwing fan de Fryske Filologekongressen

 • Source: Vries , O 2015 , Untstean en ûntjouwing fan de Fryske Filologekongressen . in A J Brand , E Hoekstra , J Spoelstra & H Van de Velde (eds) , Philologia Frisica Anno

Record details

×
Book

Hoe stom is de stomme /r/?

 • Source: Visser , W 2014 , Hoe stom is de stomme /r/? in P Boersma , H Brand & J Spoelstra (eds) , Philologia Frisica anno 2012. Lêzings fan it njoggentjinde Frysk

Record details

×
Book

Boargemasters yn Fryslân 1945-2011

 • Source: Hemminga , P 2013 , Boargemasters yn Fryslân 1945-2011 . in A J Brand , B M Groen , E Hoekstra & C van der Meer (eds) , De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier

Record details

×
Book

Mercator op 'e kaart sette

 • Source: van der Meer , C , Riemersma , A M J & van der West , J F 2013 , Mercator op 'e kaart sette . in A J Brand , B M Groen , E Hoekstra & C van der Meer (eds) , De

Record details

×
 • 1-10 of  29 results for "eds"